Campanie “Lasi un comentariu pe Google si primesti un odorizant” - Amanet Romero Galati

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Campanie “Lasi un comentariu pe Google si primesti un odorizant”

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul Campaniei “Lasi un comentariu pe Google si primesti un odorizant” (denumită în cele ce urmează „Campanie”) este ROMERO 26 IFN S.R.L., având sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO10BRDE180SV72114521800, deschis la BRD Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul va fi afișat de Organizator în toate punctele sale de lucru si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero/. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru sau sunând la numărul de telefon 0236.416.77. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășurată în punctele de lucru Romero situate in: Bucuresti, Ramnicu Sarat, Focsani,Tecuci, Braila, Galati.

 SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania începe la data de 11.05.2022 și se desfășoară până la data la care va fi anunțată oficial terminarea acesteia

Campania se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

 SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La campanie poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
  2. are vârsta minimă de 18 ani;
  3. este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.;
  4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane;
  5. a realizat o operatiune in punctul de lucru,
  6. realizeaza un comentariu/ o recenzie pe pagina din google maps aferenta punctului de lucru in care are loc operatiunea
  7. este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

SECȚIUNEA 5. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile odorizantelor care vor fi oferite clientilor care respecta/ indeplineste conditiile din Sectiunile 4 si 6 din prezentul Regulament.

 SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

6.1 Validarea inscrierii in campanie

Clientul arata reprezentantului Romero review-ul/ comentariul

6.2 Linkurile aferente punctelor de lucru

Bucuresti – https://g.page/r/CTzGfOxYqMNqEAg/review

Braila 1 – https://g.page/r/CTYaCHiRh8rfEAg/review

Braila 2 -https://g.page/r/Ce-ViMazIWOeEAg/review

Braila 3 – https://g.page/r/CfqJqYF38x07EAg/review

Focsani 1 – https://g.page/r/CfldaZ1YRh70EAg/review

Focsani 2 – https://g.page/r/CQAhhuJUN01REAg/review

Tecuci 1- https://g.page/r/CSdtCsFWh8RSEAg/review

Tecuci 2 – https://g.page/r/CY2aXlvRnhmkEAg/review

Rm Sarat – https://g.page/r/CRm_mK4ldI7BEAg/review

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 SECȚIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Campanie, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 10 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

Participanții la Campanie își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CAMPANIE

Regulamentul întocmit este afișat pe www.romero.ro/regulamente si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Campaniei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a mecanismului Campaniei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

Director General

Olesea Duman

Suna Linia Verde