Regulament 25 ani I Facebook - Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Like&Share – castig bijuteria

 

 

 Art.1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 Organizatorul Campaniei Promotionale “Like&Share – castig bijuteria

este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

Art.2. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura exclusiv online pe pagina Facebook Amanet Romero. Campania se adreseaza tuturor celor care indeplinesc conditiile din Art. 5 si Art. 6. Mecanismul campaniei este precizat la Art 6 din prezentul Regulament.

 

Art.3. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii Romero beneficiaza de campanie, cum aceasta este aceasta identificata in Art 6.2 din Regulament.

 

Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

4.1. Campania se deruleaza in perioada 18.08.2022- 18.09.2022 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru pagina de Facebook Amanet Romero

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Regulamentul campaniei “Like&Share – castig bijuteriaeste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, care au un cont de Facebook. In cadrul acestei campanii pot participa persoanele cu varsta de peste 18 ani.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

Art.6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

6.1 Beneficiaza de campania“Like&Share – castig bijuteria” cei care:

– sunt abonati la Pagina de Facebook,

– au dat un Like si un share la postarea pentru care se activeaza campania.

 

6.2 Mecanism

– in perioada 18.08- 30.08 se va selecta printr-un vot care este bijuteria din aur care va fi introdusa la tombola. Platforma pentru vot va fi comunicata printr-o postare pe pagina de facebook.com/amanetromero.

– o data aleasa bijuteria care va fi introdusa la tombola se va activa campanie platita pentru o alta postare care va fi de tipul Like&Share – castig bijuteria – 30.08-18.09

– in data de 18.09.2022 se vor prelucra, verifica participantii,

– se vor extrage 5 nume din cei care si-au aratat intentia de castig, prin Like&Share, si care indeplinesc conditiile,

– daca primul extras nu indeplineste conditia – sa ridice bijuteria in 48 de ore – se va trece la urmatorul nume extras,

– regulamentul se gaseste pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero.

 

Art.7 PREMII

 

Premiul tombolei consta intr-o bijuterie din aur. Acesta  va fi hotarat in urma votului pe care urmaritorii de pe pagina de Facebook.com/AmanetRomero il vor acorda piesei preferate. Bijuteriile din care se va selecta piesa care va intra la tombola se regasesc in ANEXA 1 cat si pe pagina concursului www.romero.ro/25ani

 

Art. 8. LITIGII

 

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

8.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

8.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

8.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

8.5. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii concursului cu tombola.

8.6 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru defectiunile pe care le pot avea produsele oferite cadou

 

Art 9. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 19.09.2022, Regulamentul Like&Share – castig bijuteria isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

Art. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

10.2 Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

10.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

10.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

10.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
  • ROMERO 26IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
  • ROMERO 26IFN SRL va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
  • ROMERO 26IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
  • ROMERO 26IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
  • ROMERO 26IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
  • ROMERO 26IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

Art. 11. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe www.romero.ro/regulamente si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

Art.12 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

12.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

ANEXA 1

 

 

Tabelul de mai jos contine bijuteriile din aur introduse la tombola “Like&Share – castig bijuteria”. Orice modificare de: numar, model va fi comunicata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero. Toate bijuteriile sunt de 14 k.

 

Nr CRT Piesa    Cod articol        Gramaj Pret vanzare

 

1          lant      2A14K00725    1.54      415.8

2          lant      2A14K01504    1.5       405

3          lant      2A14K01451    1.79      483.3

4          lant      2A14K00917    1.47      396.9

5          cercei   3A14K01769    1.49      402.3

6          cercei   3A14K00494    1.32      343.2

7          cercei   3A14K02369    1.32      343.2

8          cercei   3A14K02838    1.48      399.6

9          cercei   3A14K02449    1.33      359.1

10        cercei   3A14K01250    1.29      348.3

11        cercei   3A14K02600    1.52      410.4

12        cercei   3A14K02711    1.49      402.3

13        cercei   3A14K02700    1.34      361.8

14        cercei   3A14K02437    1.23      332.1

15        cercei   3A14K02590    1.26      340.2

16        cercei   3A14K02759    1.25      337.5

17        medalion          5A14K01204    1.48      399.6

18        medalion          5A14K00287    1.5       390

19        medalion          5A14K01237    1.3       351

20        medalion          5A14K01279    1.29      348.3

21        medalion          5A14K01085    1.29      335.4

22        medalion          5A14K01142    1.51      392.6

23        medalion          5A14K00748    1.24      334.8

24        medalion          5A14K01152    1.33      359.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suna Linia Verde