REGULAMENT DE PARTICIPARE TOMBOLA AVANTAJ PLUS - Amanet Romero Galati

REGULAMENT DE PARTICIPARE TOMBOLA AVANTAJ PLUS

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLA AVANTAJ PLUS

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul Tombolei Avantaj Plus Romero (denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este ROMERO 26 IFN S.R.L., având sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO10BRDE180SV72114521800, deschis la BRD Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul va fi afișat de Organizator în toate punctele sale de lucru si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero/. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru sau sunând la numărul de telefon 0236.416.77. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată și se desfășurată în toate punctele de lucru Romero.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

Tombola începe la data de 17.12.2014 și se desfășoară până la data la care va fi anunțată oficial terminarea acesteia. Premiile oferite in cadrul tombolei Avantaj PLUS constau in premii in bani.

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
  2. are vârsta minimă de 18 ani;
  3. este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.;
  4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane;
  5. a prelungit sau achitat un comision de minim 10 lei la contractul de împrumut tip AVANTAJ PLUS în perioada de desfășurare a tombolei;
  6. este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

SECȚIUNEA 5. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile premiilor in bani care vor fi oferite clientilor care au ales contractual Avantaj PLUS si care respecta/ indeplineste conditiile din Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

6.1 Inscrierea la tombola

Participarea la tombolă se face prin introducerea bilețelului de tombolă, acordat de către personalul SC ROMERO 26 IFN SRL, în urnele special amenajate din fiecare punct de lucru.

Clienții primesc bilete de tombolă după cum urmează:

– bilete pentru fiecare prelungire de contract tip amanet AVANTAJ PLUS;

– bilete pentru fiecare achitare de contract tip amanet AVANTAJ PLUS.

 

Se vor înmâna bilețelele de tombolă împuterniciților sau terțelor persoane desemnate de către clienți pe contractele tip amanet AVANTAJ PLUS încheiate la SC ROMERO 26 IFN SRL, la punctele sale de lucru.

6.2 Acordarea biletelor pentru inscriere la tombola

Pentru fiecare achitare sau prelungire de minim 10 de lei, un client care are un contract de Amanet tip Avantaj Plus  va primi un numar corespunzator de bilete conform tabelului de mai jos:

 

Interval Comision Bilete Avantaj Acordate
10-100 lei 1
100,01-300 2
300,01-500 3
500,01-1000 4
peste 1000,01 5

 

 

6.3 Mecanismul de extragere a biletelor din urna.

In fiecare luna, in ultima zi a lunii, expeptand zilele de weekend, sarbatorile legale sau luna in care are loc extragerea, se vor extrage din urnele prezente in punctele de lucru bilete conform tabelului de mai jos.

Extragerile premiilor in bani se realizeaza in fiecare punct de lucru de catre personalul prezent in punctul de lucru

6.5 Clientii castigatori sunt contactati telefonic

6.6 Clientul castigator are la dispozitie 30 de zile sa isi ridice premiul din punctul de lucru.

Castigatorii tombolei Avantaj PLUS se vor regasi  pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero si pe siteul www.romero.ro. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati telefonic, datorita contactelor lipsa sau introduse eronat in baza de date.

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 11 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe www.romero.ro/regulamente si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 11. DREPTURILE DE FOLOSIRE ȘI PROPRIETATEA SISTEMULUI DE PREMIERE

Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L. care este proprietarul metodei. SC ROMERO 26 IFN SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

Director General

Olesea Duman

Suna Linia Verde