- Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Marea Razuiala

 

Art.1. ORGANIZATORII  si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorii Campaniei Promotionale “Marea Razuiala” sunt:

  • Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman,
  • Societatea SC ROMERO EXCHANGE SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/28/10.01.2006, CUI 18270236  din data de 10.01.2006, reprezentata legal de Director General Olesea Duman

 

(ambii organizatori denumiti, in mod colectiv “Romero”).

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

Art.2. ARIA DE DESFASURARE.

Campania este organizata si se va desfasura exclusiv in punctul de lucru Romero amplasat in Sectorul 4, Sos Giurgiului, Bucuresti

Art.3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii Romero beneficiaza de campanie, asa cum aceasta este aceasta identificata in Art 6.2 din Regulament.

 Art.4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 15.11.2022- 15.01.2023 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru punctul de lucru Romero situat in mun. Bucuresti, Sectorul 4, Sos Giurgiului, nr.129. Punctul de lucru Romero poate fi gasit in linkul: https://romero.ro/adrese-amanet-aur-schimb-valutar-transfer-romero/.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

Art.5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Regulamentul campaniei Marea Razuialaeste adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice, care au realizat operatiuni de Amanet, schimb valutar sau transfer de bani in punctul de lucru Romero mentionat mai sus. In cadrul acestei campanii pot participa persoanele cu varsta de peste 18 ani.

5.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

5.3 La campanie nu pot sa intre angajatii organizatorilor si nici rudele de gradul I.

5.4. Este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.. ROMERO EXCHANGE,

5.5 Este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Art.6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

6.1 Beneficiaza de campania Marea Razuiala”cei care:

– au amanetat, au schimbat valuta sau au transferat bani in punctul de lucru pentru care s-a activat campania

6.2 Mecanism

– Clientul isi alege dintre taloanele oferite de personalul Romero din punct talonul preferat, il va razui si va constata daca este castigator sau nu.

– Premiile se ofera imediat clientilor castigatori.

– Premiile in obiecte se ofera fara nici un alt document.

– Premiul in bani se ofera in baza actului de identitate, dupa achitarea impozitului de 10 % din valoarea premiului.

Art.7. PREMII

7.1 Premiile alocate se regasesc in tabelul de mai jos din prezentul regulament.

 

Obiect pentru tombola Nr buc
Sacose din bumbac personalizate 350
Brelocuri personalizate 50
Premiu 1000 lei 1
Pixuri personalizate 55

 

 

Art. 8. LITIGII

8.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

8.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

8.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

8.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

Art. 9. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

9.1. Campanie va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de datele stabilite la Art. 4 din prezentul Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Campania. Intr-un astfel de caz, Organizatorii vor anunta participantii cu 1 (o) zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

Art. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

10.2 Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

10.3 Participanții la Campanie calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

10.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la campanie sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

10.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

  • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
  • ROMERO 26IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizandu-se atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
  • ROMERO 26IFN SRLva informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
  • ROMERO 26IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
  • ROMERO 26IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
  • ROMERO 26IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la campanie: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
  • ROMERO 26IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Campanie își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

Art.11. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe www.romero.ro/regulamente si in punctul de lucru enuntatla Art. 2.

Regulamentul este oferit gratuit, la cererea clientilor din punctul de lucru al Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.12. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 16.01.2023, Regulamentul Marea Razuiala” isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Art.13 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

13.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

13.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suna Linia Verde