- Amanet Romero Galati

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLA AVANTAJ PLUS

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul Tombolei Avantaj Plus Romero (denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este ROMERO 26 IFN S.R.L., având sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO10BRDE180SV72114521800, deschis la BRD Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul va fi afișat de Organizator în toate punctele sale de lucru si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero/. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru sau sunând la numărul de telefon 0236.416.77. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

 

Tombola este organizată și se desfășurată în toate punctele de lucru Romero.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

 

Tombola începe la data de 17.12.2014 și se desfășoară până la data la care va fi anunțată oficial terminarea acesteia. Premiile oferite in cadrul tombolei Avantaj PLUS constau in premii in bani.

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
 2. are vârsta minimă de 18 ani;
 3. este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.;
 4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane;
 5. a prelungit sau achitat un comision de minim 10 lei la contractul de împrumut tip AVANTAJ PLUS în perioada de desfășurare a tombolei;
 6. este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

SECȚIUNEA 5. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile premiilor in bani care vor fi oferite clientilor care au ales contractual Avantaj PLUS si care respecta/ indeplineste conditiile din Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

6.1 Inscrierea la tombola

Participarea la tombolă se face prin introducerea bilețelului de tombolă, acordat de către personalul SC ROMERO 26 IFN SRL, în urnele special amenajate din fiecare punct de lucru.

Clienții primesc bilete de tombolă după cum urmează:

– bilete pentru fiecare prelungire de contract tip amanet AVANTAJ PLUS;

– bilete pentru fiecare achitare de contract tip amanet AVANTAJ PLUS.

 

Se vor înmâna bilețelele de tombolă împuterniciților sau terțelor persoane desemnate de către clienți pe contractele tip amanet AVANTAJ PLUS încheiate la SC ROMERO 26 IFN SRL, la punctele sale de lucru.

6.2 Acordarea biletelor pentru inscriere la tombola

Pentru fiecare achitare sau prelungire de minim 10 de lei, un client care are un contract de Amanet tip Avantaj Plus  va primi un numar corespunzator de bilete conform tabelului de mai jos:

 

Interval Comision Bilete Avantaj Acordate
10-100 lei 1
100,01-300 2
300,01-500 3
500,01-1000 4
peste 1000,01 5

 

 

6.3 Mecanismul de extragere a biletelor din urna.

In fiecare luna, in ultima zi a lunii, expeptand zilele de weekend, sarbatorile legale sau luna in care are loc extragerea, se vor extrage din urnele prezente in punctele de lucru bilete conform tabelului de mai jos.

Extragerile premiilor in bani se realizeaza in fiecare punct de lucru de catre personalul prezent in punctul de lucru conform tabelului de mai jos:

6.5 Clientii castigatori sunt contactati pentru a-si ridica premiul

6.6 Clientul castigator are la dispozitie 30 de zile sa isi ridice premiul din punctul de lucru, din momentul in care a fost contactat telefonic.

6.7 Castigatorii tombolei Avantaj PLUS se vor regasi  pe https://www.facebook.com/AmanetRomero si pe siteul https://romero.ro/castiga-bani-cu-avantaj-plus/. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati telefonic, datorita contactelor lipsa sau introduse eronat in baza de date.

SECȚIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 11 din prezentul Regulament.

 

 

 

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

9.2 Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

9.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

9.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

9.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
 • ROMERO 26 IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
 • ROMERO 26 IFN SRL va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
 • ROMERO 26 IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • ROMERO 26 IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
 • ROMERO 26 IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
 • ROMERO 26 IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe www.romero.ro/regulamente si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 11. DREPTURILE DE FOLOSIRE ȘI PROPRIETATEA SISTEMULUI DE PREMIERE

Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L. care este proprietarul metodei. SC ROMERO 26 IFN SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.

 

SECTIUNEA 12 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

13.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

13.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

 

 

Suna Linia Verde