- Amanet Romero Galati

REGULAMENT TOMBOLĂ

 „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR”

 

 Organizator,

 Organizatorul tombolei „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR”este SC Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman email: office@romero.ro, web: www.romero.ro.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament si este obligatoriu pentru toţi participanţii. În cazul nerespectării acestuia nu va avea loc validarea premiului, fapt ce va duce automat la extragerea unui alt castigator.

Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, în mod gratuit pe pagina de https://www.facebook.com/AmanetRomero/ si in format fizic in fiecare punct de lucru Amanet Romero.

 1. Durata tombolei şi aria de desfăşurare

Tombola „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR”are loc începand cu data de 5.05.2023 şi se desfăşoară exclusiv in baza taloanelor completate in punctul de lucru din orasul Bucuresti, Sos Calarasi. Tombola este adresata tuturor celor care intra in punctul de lucru, realieaza o tranzactie de: Amanet, schimb valutar sau transfer de bani si completeaza talonul.

 1. Dreptul la participare

Poate participa la tombola  „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR”orice persoană fizică cu vârsta minimă împlinită de 18 ani, indiferent de naţionalitate, religie sau sex, care a efectuat o operatiune in punctu de lucru si a completat talonul in punctul de lucru Romero in perioada 05.05.2023 – 05.06.2023.

Nu au dreptul să participe: angajaţii SC ROMERO26 IFN SRL, soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

 1. Mecanismul tombolei

Înscrierea în tombola  „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR”se desfasoara astfel:

 • Toti cei care intra in punctul de lucru si realizeaza o operatiune de Amanet, schimb valuta sau transfer de bani vor primi, cate un talon in baza caruia, prin extragere, vor putea sa castige televizorul care este alocat pentru tombola,
 • Toate datele trebuie completate corect si complet pe talon,
 • In data de 5.06.2023 se extrage talonul castigator si inca doua taloane de rezerva.
 • Castigatorul va fi contactat telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii si va putea intra in posesia premiului prezentand actul de identitate, dupa plata impozitului pe premiu.
 • Daca primul talon extras nu are un numar de telefon valid sau nu raspunde la telefon se trece la taloanele de rezerva.
 1. Premiile

Premiul introdus la tombola din data de 05.06.2023 este un Televizor LED Smart SAMSUNG 43AU7092, Ultra HD 4K, HDR, 108cm. Castigatorul are obligatia sa ridice premiul acordat, in termen de 15 zile din momentul extragerii. In caz contrar, premiul va fi redistribuit urmatorului talon extras din urna.

In caz de lipsa stoc la furnizori a produselor intrate in campanie, se va alege un produs similar.

 1. Regulamentul tombolei

Regulamentul tombolei „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR”este disponibil gratuit în punctul de lucru  din Bucuresti, Sos Calarasi si pe site www.romero.ro/regulamente-romero.

Art. 7. LITIGII

7.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

7.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

7.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

7.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

7.5. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii tombolei.

7.6 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru defectiunile pe care le pot avea produsele oferite cadou.

7.7 Organizatorul tombolei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.

 

 

Art. 8. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

8.1. Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in prezentul Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorii vor anunta participantii cu 1 (o) zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 

Art. 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

9.2 Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

9.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

9.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

9.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
 • SC ROMERO 26 IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
 • SC ROMERO 26 IFN SRL va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
 • SC ROMERO 26 IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • SC ROMERO 26 IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
 • SC ROMERO 26 IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
 • SC ROMERO 26 IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

Art. 10. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe https://romero.ro/regulamente-romero si in punctul de lucru din Bucuresti, Sos Calarasi pe toata durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate in regulamentul care este disponibil in punctul de lucru.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Art.11. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 05.06.2023 Regulamentul „COMPLETEAZA TALONUL- TOMBOLA TELEVIZOR” isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

Art.12 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

12.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

12.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

 

 

 

 

 

Suna Linia Verde