- Amanet Romero Galati

REGULAMENT TOMBOLĂ

 „CÂȘTIGĂ TELEVIZORUL- TOMBOLĂ BRĂILA

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul tombolei „CÂȘTIGĂ TELEVIZORUL – TOMBOLĂ BRĂILA”este SC Societatea SC ROMERO EXCHANGE SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati, sub nr. J17/28/10.01.2006, CUI 18270236, reprezentata legal de Director General Olesea Duman email: office@romero.ro, web: www.romero.ro.

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament si este obligatoriu pentru toţi participanţii. În cazul nerespectării acestuia nu va avea loc validarea premiului, fapt ce va duce automat la extragerea unui alt câștigător.

Prezentul regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorităţi interesate, în mod gratuit  in format fizic in fiecare punct de lucru al societatii Romero Exchange SRL care participă la tombolă.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE

Tombola „CÂȘTIGĂ TELEVIZORUL – TOMBOLĂ BRĂILA” are loc începand cu data de 11.09.2023 şi se desfăşoară exclusiv in punctele de lucru din orasul Braila: Str. Scolilor, Nr. 94, BL AC1, Str. Transilvaniei, Nr. 1, si Calea Calarasilor, Nr.254. Tombola este adresata tuturor celor care intra in punctele de lucru, realizeaza o tranzactie de schimb valutar sau transfer de bani si completeaza talonul.

 

SECȚIUNEA 3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

Nu au dreptul să participe angajaţii: SC ROMERO26 IFN SRL, Romero Exchange SRL SI Romero SRL soţiile/soţii precum şi rudele de gradul I ale acestora.

SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 11.09.2023 – 11.11.2023.ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru punctele de lucru Romero din orasul Braila.

4.2 Datele extragerii pentru premiile oferite sunt urmatoarele: 11.10.2023 si 11.11.2023

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei „CÂȘTIGĂ TELEVIZORUL – TOMBOLĂ BRĂILA” este adresat clientilor pentru serviciile de Schimb Valutar si Western Union de la Romero, conform procedurii explicate in detaliu la Sectiunea 7 si sectiunea 4 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au realizat o operatiune de Schimb Valutar sau Western Union la oricare din cele trei puncte de lucru din Braila conform procedurii explicate la Sectiunea 7.1.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 6. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile celor doua televizoare introduse la tombola.

Detalii despre televizor:  Televizor Samsung LED Crystal Ultra HD, 4K Smart 50AU7092, HDR, 125 cm

El poate fi castigat de catre clientii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 5 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiului enuntat la Sectiunea 6  participantul trebuie sa:

 • Realizeze o operatiune de schimb valutar sau transfer de bani in perioada aferenta fiecarei perioade de concurs enuntate la Sectiune 4.2
 • Clientul primeste cate un talon pentru fiecare operatiune. Talon care trebuie completat in totalitate cu date corecte si complete.
 • Se extrag doua rezerve care vor fi contactate daca nu se indeplinesc conditiile pentru a acorda premiul primului talon extras,
 • Castigatorii vor fi contactati telefonic in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerilor,
 • Castigatorii au la dispozitie 14 zile sa ridice televizorul.

7.2 Oferirea premiului

 • Castigatorul va primi televizorul descris la Sectiunea 6 conform mecanismului descris la Sectiunea 7.1 dupa plata impozitului aferent,
 • Castigatorul va trebui sa prezinte Buletinul in original pentru a putea primi premiul castigat.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Câștigătorul banilor va putea intra în posesia premiului doar dacă achită impozitul aferent câștigului, respectiv 10% din valoarea sumei câștigate, în maxim 14 zile de la câștigarea premiului. In conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații fiscale sau de oricare altă natură, în legătură cu acestea, sunt  în sarcina exclusivă a câștigătorului. Romero Exchange  SRL se obliga sa retina la sursa  si sa vireze impozitul din premii  la Bugetul de Stat.

 

SECȚIUNEA 9. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorul va proceda la contactarea telefonica a castigatorului. Este declarat NUL orice talon care:

 • Nu are stampila si semnatura,
 • Nu are scris numarul bonului fiscal care sa ateste tranzactia ,

 

9.1 Se pierde dreptul la premiu daca se refuza plata impozitului.

9.2 In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras.

 SECȚIUNEA 10. LITIGII

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

10.2. Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

10.3. Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea premiului oferit.

10.4. Organizatorii isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

10.5. Organizatorii nu sunt raspunzatori de eventualele incidente/ evenimente care au loc pe parcursul desfasurarii tombolei.

10.6 Organizatorii nu vor fi responsabili pentru defectiunile pe care le pot avea produsele oferite cadou.

10.7 Organizatorul tombolei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii financiare legate de premiul oferit, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care Organizatorul campaniei promoţionale este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. De la data transferului premiului în posesia câştigătorului, toate cheltuielile legale aferente acestora revin câştigătorului.

SECȚIUNEA 11. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

11.1. Tombola va putea fi suspendata ori poate inceta inainte de data stabilita in prezentul Regulament in caz de forta majora, in cazul in care continuarea sa ar incalca o prevedere legala, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa acestora, de a continua Tombola. Intr-un astfel de caz, Organizatorii vor anunta participantii cu 1 (o) zi inainte de suspendare/incetarea efectiva.

 

SECȚIUNEA 12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

12.2 Ca atare, Organizatorul, se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

12.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

12.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

12.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
 • SC ROMERO EXCHANGE SRLadministreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
 • SC ROMERO EXCHANGE SRLva informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
 • SC ROMERO EXCHANGE SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • SC ROMERO EXCHANGE SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
 • SC ROMERO EXCHANGE SRLrevizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
 • SC ROMERO EXCHANGE SRLsterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC ROMERO EXCHANGE SRL. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe https://romero.ro/regulamente-romero si in punctele de lucru din Braila: Str. Scolilor, Nr. 94, BL AC1, Str. Transilvaniei, Nr. 1, si Calea Calarasilor, Nr.254 si pe site www.romero.ro/regulamente-romero.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate in regulamentul care este disponibil in punctul de lucru.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 11.11.2023 Regulamentul „CÂȘTIGĂ TELEVIZORUL – TOMBOLĂ BRĂILA” isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

SECTIUNEA 15 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

15.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

15.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

 

 

 

 

 

Suna Linia Verde