- Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

Castiga  Francul Iosif

 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

Organizatorul Campaniei Promotionale “Castiga  Francul Iosifeste Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE

 

Campania este organizata si se va desfasura doar in TECUCI, exclusiv in punctele de lucru.

Campania se adreseaza tuturor celor care sunt clienti ai serviciilor de amanet pentru Romero, Premiul tombolei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 3. OBIECTUL

 

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care participantii la tombola beneficiaza de posibilitatea participarii la tombola, astfel cum aceasta este identificata in Sectiunea 6 din Regulament.

 

SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 1.02.2024-1.12.2024 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru punctele de lucru Romero din orasul Tecuci.

4.2 Datele extragerii a cate unei monede Franc Iosif sunt urmatoarele: 1.02/ 1.04/ 1.06/ 1.08/ 1.10/ 1.12.2024.

 

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei Castiga  Francul Iosifeste adresat persoanelor fizice care sunt clienti pentru serviciile de Amanet la Romero, conform procedurii explicate in detaliu la Sectiunea 7 si sectiunea 4 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au amanetat la oricare din cele doua puncte de lucru din Tecuci si care au ales Contractul Gold conform procedurii explicate la Sectiunea 7.1.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

 

 

 

SECȚIUNEA 6. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile monedei Franc Iosif de 4 Ducati din aur, 13.96 gr, 23.6 carate. care poate fi castigata de catre unul din clientii care respecta/ indeplinesc conditiile din Sectiunea 5 si Sectiunea 7 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

7.1 In vederea accesarii beneficiuluiCastiga  Francul Iosif participantul trebuie sa:

 • aiba minim 18 ani,
 • faca un contract de amanet tip GOLD,
 • sa plateasca un comision de 500 lei,
 • pentru fiecare comision de 500 lei, clientii primesc cate un talon cu care se inscriu la tombola, talon care este introdus in urna,
 • extragerea se realizeaza in incinta punctelor de lucru Romero din TECUCI. Data extragerii este de 1 a fiecarei luni, exceptie facand zilele cu libere legale, concedii, Orice modificare legata de data/ora extragerii va fi anuntata pe pagina https://romero.ro/regulamente-romero,
 • se extrag 3 taloane. Primul talon care indeplineste conditiile din regulament este declarat castigator,
 • castigatorul va fi anuntat telefonic,
 • castigatorul are la dispozitie 14 zile sa ridice moneda Franc Iosif. In caz contrar este declarat castigator urmatorul talon extras din urna.

 

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Câștigătorul monedei Franc Iosif va putea intra în posesia premiului doar dacă achită impozitul aferent câștigului, respectiv 10% din valoarea de pe factură a monedei câștigate, în maxim 14 zile de la câștigarea premiului. In conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații fiscale sau de oricare altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.Romero 26 IFN SRL se obliga sa vireze impozitul colectat la ANAF.

 

Este in sarcina castigatorului sa plateasca impozitul.

 

SECȚIUNEA 9. CONDITII DE VALIDITATE

Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma. Este declarat NUL orice talon care:

 • Nu are stampila si semnatura,
 • Nu are scris numarul de contract,
 • Nu are scris numarul talonului,

9.1 Se pierde dreptul la premiu daca se refuza plata impozitului.

9.2 In cazul in care nu se indeplinesc toate conditiile se va trece al urmatorul talon extras.

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECȚIUNEA 11. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 4 din prezentul Regulament

 

11.1. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

 

 

SECȚIUNEA 12. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1 Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

12.2 Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

12.3 Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

12.4. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la tombola sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

12.5. Avand in vedere cele mentionate mai sus:

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si conform consimtamantului liber exprimat al participantilor/castigatorilor;
 • ROMERO 26 IFN SRL administreaza in conditii de siguranta datele personale furnizate, prelucrarea realizanduse atat prin mijloace automatizate cat si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor participantilor, cu masuri tehnice corespunzatoare, cu un nivel adecvat de securitate, prin adoptarea unor masuri impotriva: prelucrarii neautorizate, prelucrarii ilegale, pierderii accidentale sau ilegale, distrugerii accidentale sau ilegale, daunelor accidentale sau ilegale.
 • ROMERO 26 IFN SRL va informa participantii, intr-un termen rezonabil, in cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile acestuia
 • ROMERO 26 IFN SRL poate furniza informatiile cu caracter personal si catre autoritatile si institutiile publice abilitate (Agentia Nationala de Administrare Fiscala etc.), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
 • ROMERO 26 IFN SRL limiteaza durata de stocare a datelor personale ale participantilor/castigatorului la ceea ce este necesar pentru scopurile sale de procesare.
 • ROMERO 26 IFN SRL revizuieste necesitatea pastrarii in continuare a datelor personale ale participantilor la tombola: periodic analizeaza datele colectate si prelucrate, in vederea filtrarii, sortarii si mentinerii prelucrarii doar pentru datele in cazul carora scopul prelucrarii este actual.
 • ROMERO 26 IFN SRL sterge datele participantilor la momentul la care acestia solicita acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala, date care se vor sterge in termenul prevazut de lege pentru aceasta. • In cazul in care pastrarea datelor pers

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul întocmit este afișat pe https://romero.ro/regulamente-romero si in toate punctele de lucru enumerate pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate in punctul de lucru.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 14. DIVERSE

 

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 2.12. 2024, Regulamentul Castiga  Francul Iosif”   isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

 

SECTIUNEA 15 – FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

15.1. Conform legislatiei in vigoare, forta majora inseama orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, iar cazul fortuit reprezinta acel eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de cel care este tinut sa isi indeplineasca anumite obligatii in baza acestui Regulament.

15.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/punerea in aplicare a acestuia de catre Organizatori, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil

 

 Leave a Reply

Suna Linia Verde