Regulament Tombola Avantaj - Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE

LA TOMBOLA AVANTAJ PLUS ROMERO

 

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

 

Organizatorul Tombolei Avantaj Plus Romero (denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este ROMERO 26 IFN S.R.L., având sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO10BRDE180SV72114521800, deschis la BRD Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

 

Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate mai jos.

Regulamentul va fi afișat de Organizator în toate punctele sale de lucru si pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero/. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru sau sunând la numărul de telefon 0236.416.77. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

 

Tombola este organizată și desfășurată în toate punctele de lucru ale Organizatorului de pe teritoriul României.

 

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

 

Tombola începe la data de 17.12.2014 și se desfășoară trimestrial până la data în care va fi anunțată oficial terminarea acesteia.

Extragerile se vor face:

 1. La fiecare 3 luni, acordându-se câte 1(unu) premiu constand intr-o masina marca Dacia Logan. Marca si data exacta a extragerii se vor comunica pe site-ul www.romero.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero/.
 2. Lunar, incepand cu data de 3.12.2015, cand se vor acorda premii in valoare de 8150 de lei – bani cash – conform listei din punctele de lucru.

 

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

 

 

 

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

 

La Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;
 2. are vârsta minimă de 18 ani;
 3. este client al ROMERO 26 IFN S.R.L.;
 4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/soția tuturor acestor persoane;
 5. a prelungit sau achitat un comision de minim 10 lei la contractul de împrumut tip AVANTAJ PLUS în perioada de desfășurare a tombolei;
 6. este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

 

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

 

Participarea la tombolă(lunara si trimestriala) se face prin introducerea bilețelului de tombolă, acordat de către personalul SC ROMERO 26 IFN SRL, în urnele special amenajate din fiecare punct de lucru.

 

Clienții primesc bilețelul de tombolă după cum urmează:

– 1 bilețel pentru fiecare prelungire de contract tip amanet AVANTAJ PLUS;

– 1 bilețel pentru fiecare achitare de contract tip amanet AVANTAJ PLUS.

 

Se vor înmâna bilețelele de tombolă împuterniciților sau terțelor persoane desemnate de către clienți pe contractele tip amanet AVANTAJ PLUS încheiate la SC ROMERO 26 IFN SRL, la punctele sale de lucru.

 

SECȚIUNEA 6. DESCRIEREA SISTEMULUI DE PREMIERE A TOMBOLEI AVANTAJ PLUS ROMERO

 

Extragerea Marelui Premiu Dacia Logan

 

La fiecare 3 luni, bilețelele de tombolă vor fi colectate la sediul central al Organizatorului, din Galați, Bd. Traian Vuia, nr. 8, bl. L5, ap.23, cu o zi înainte de extragerea marelui premiu constand intr-o masina Dacia Logan. Extragerile se vor efectua prin tragere la sorți, într-un loc public, care va fi comunicat pe site-ul oficial al Organizatorului www.romero.ro, cu minim 10 zile lucratoare înaintea extragerii. La extragere pot asista toți participanții înscriși la tombolă.

Extragerea bilețelului câştigător aferent marelui premiu Dacia Logan va avea loc în prezența unei comisii formată din 3(trei) persoane, din care un reprezentant al Organizatorului, un avocat și un notar public care va supraveghea întreaga procedură şi va asigura respectarea prezentului Regulament.

Bilețelul câştigător aferent marelui premiu Dacia Logan se va extrage manual de către o persoană desemnată de către comisie și va fi verificat pentru a se constata validitatea (bilețelul conține ștampila Organizatorului). Bilețelele care nu au ștampila Organizatorului vor fi anulate, urmând a fi extrase alte bilețele.

La fiecare extragere se vor trage 5 bilețele, de la 1 la 5, din care doar unul va fi considerat câștigător. În cazul în care din motive care nu țin de organizator, căștigătorul aferent bilețelului nr. 1 nu se va prezenta în vederea ridicarii premiului, sau persoana nu poate fi contactată, va fi desemnat câștigător următorul numar tras în ordine de la 1-5 până când se vor îndeplini condițiile eligibile de extragere. După desemnarea și identificarea câștigătorului, persoana desemnată câștigătoare va fi informată telefonic privind modalitățile de transferare a dreptului de proprietate pentru mașina Dacia Logan, care face obiectul premiului.

Comisia de extragere a câştigătorului va întocmi un proces verbal care va fi semnat de toți membrii comisiei. Notarul public care va participa la extragerea câştigătorului va întocmi o încheiere de certificare în acest sens. Numele câștigătorului marelui premiu Dacia Logan se va face public prin intermediul punctelor de lucru ale Organizatorului si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero

 

Extragerea premiilor lunare in bani

 

Desemnarea câştigătorilor lunari se va realiza in ultima zi a fiecărei luni. In fiecare luna se acorda suma de 8150 lei sub forma de premii a cate 50 de lei. În situaţiile în care acestă dată va cadea într-o zi nelucrătoare, extragerea se va amâna pentru următoarea zi lucrătoare. Extragerea câştigătorilor lunari va fi efectuată individual, in fiecare punct de lucru Romero, având ca martori clienţii existenţi în punctele de lucru SC ROMERO 26 IFN SRL din momentul extragerii.

O persoană are dreptul să participe la tombola lunara de mai multe ori pe durata desfăşurării acesteia, dar poate câştiga doar un singur premiu in luna respectiva.

De asemenea, biletele extrase pentru desemnarea castigatorilor lunari vor fi copiate, stampilate si validate de catre angajatii SC ROMERO 26 IFN, in prezenta martorilor existenti in punctul de lucru in momentul extragerilor lunare. Biletelele in original aferente extragerilor lunare vor fi reintroduse in urna tombolei Avantaj Plus, astfel incat acestea sa poata fi luate in considerare pentru extragerile trimestriale – premiu Dacia Logan. Castigatorii isi pot revendica premiile prezentand actul de identitate, în termen de 30 de zile lucratoare de la extragere, la ghiseul punctului de lucru unde a fost desemnat castigator.

Daca castigatorul nu isi ridica premiul in termenul de 30 de zile se va trece la urmatorii extrasi de pe lista.

Listele cu castigatorii lunari ai fiecărui punct de lucru vor fi publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero, pe site www.romero.ro dar şi în fiecare punct de lucru SC ROMERO 26 IFN SRL.

 

 

SECȚIUNEA 7. PREMIILE TOMBOLEI

 

Marele Premiu Dacia Logan

 • autoturism marca DACIA, care se acordă în urma tragerilor la sorți.

 

Condițiile de acordare și folosire a premiilor:

 • câștigătorul autoturismului va putea intra în posesia lui doar dacă achită impozitul aferent câștigului, respectiv 10% din valoarea de pe factură a autoturismului câștigat, în maxim 30 zile de la câștigarea premiului;
 • timp de 6 (șase) luni calendaristice, castigatorul are obligatia sa nu instraineze premiul si sa pastreze autocolantele publicitare. In cazul in care nu va respecta aceasta conditie, castigatorul isi va pierde titlul de proprietate asupra automobilului;
 • câștigătorului autoturismului îi revine și sarcina de a suporta cheltuielile de înmatriculare a autoturismelor.

 

 

Premiile lunare

Premiile lunare acordate in cadrul tombolei Avantaj Plus si distributia lor se regaseste https://www.facebook.com/AmanetRomero, pe site www.romero.ro dar şi în fiecare punct de lucru SC ROMERO 26 IFN SRL ( la cerere).

 

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații fiscale sau de oricare altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

 

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 

SECȚIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

 

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 12 din prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

Prin acceptarea premiului tombolei, câștigătorului autoturismului este de acord ca imaginea sa sa fie folosita in promoții, mesaje publicitare și de marketing pe care le va desfasura ROMERO 26 IFN S.R.L cu privire la TOMBOLA AVANTAJ PLUS ROMERO.

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL TOMBOLEI

 

Regulamentul este întocmit și afișat pe site–ul web al Organizatorului, www.romero.ro/regulamente, pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit la cererea expresă a solicitantului la punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site–ul web al Organizatorului.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe site–ul web al Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 13. DREPTURILE DE FOLOSIRE ȘI PROPRIETATEA SISTEMULUI DE PREMIERE

 

Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui ROMERO 26 IFN S.R.L. care este proprietarul metodei. ROMERO 26 IFN SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.

 

 

Director General,

ROMERO 26 IFN S.R.L.

Olesea Duman

Prin urmatorul ACT ADITIONAL se autentifica urmatoare adaugire din regulament: “a prelungit sau achitat un comision de minim 10 lei la contractul de imprumut, de tip amanet, Avantaj Plus in perioada de desfasurare a tombolei.

Suna Linia Verde