Regulament Tombola Gold

REGULAMENT DE PARTICIPARE

TOMBOLA GOLD

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul Tombolei GOLD(denumită în cele ce urmează „Tombolă”) este S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L., cu sediul în Galați, B-dul Traian Vuia, nr. 8, Bl. L5, ap. 23, număr de ordine la Registrul Comerțului J/17/1069/2009, cod de înregistrare fiscală RO26099693, cont bancar numărul RO10BRDE180SV72114521800, deschis la BRD Galați, reprezentată prin Olesea Duman, în calitate de Director General (denumită în cele din urmă „Organizatorul”).

Participanții la Tombolă sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei (denumit în continuare „Regulament”), potrivit celor menționate in acesta.

Regulamentul va fi afișat de Organizator pe pagina de facebook https://www.facebook.com/AmanetRomero. Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putându-l solicita la ghiseul fiecărui punct de lucru al Organizatorului sau sunând la numărul de telefon 0236.416.772, interior 20. Lista punctelor de lucru ale Organizatorului pot fi vizionate pe site-ul www.romero.ro.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată și desfășurată în toate punctele de lucru ale Organizatorului de pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

Tombola începe la data de 01.06.2016 și se desfășoară lunar până la data în care va fi anunțată oficial terminarea acesteia.

Extragerile se vor face lunar, acordandu-se premii constand in 10 lingouri de aur, 24 kt, fiecare avand greutatea de 10 grame. Acestea vor fi oferite conform detaliilor mentionate in sectiunea 7 a prezentului regulament.

Tombola se desfășoară cu respectarea exclusivă a prezentului Regulament. Durata tombolei poate fi prelungită sau scurtată cu respectarea prevederilor Secțiunii 10 din prezentul Regulament. După încetarea tombolei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulament nu mai conferă dreptul de a participa la Tombolă.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE

La Tombolă poate participa orice persoană fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. are cetățenia română și domiciliul în România sau are cetățenie străină, dar cu drept de ședere în România;

2. are vârsta minimă de 18 ani;

3. este client al S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L.;

4. nu este angajat al Organizatorului, nici soț/soție a angajatului și nici rudă de gradul I (copii și părinți) cu acesta sau soțul/so

ția tuturor acestor persoane;

5. a prelungit sau achitat contractul de împrumut tip amanet GOLD în perioada de desfășurare a tombolei;

6. a achitat un comision minim de 20 lei intr-un interval de 30 de zile

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

Inscrierile in tombolă se realizeaza automat de fiecare data cand participantii la tombola achita sau prelungesc un contract de Amanet Gold indiferent de punctul de lucru SC ROMERO 26 IFN SRL unde acesta a fost intocmit. Astfel, la fiecare achitare sau prelungire a contractelor de Amanet Gold, personalul SC ROMERO 26 IFN SRL va acorda participantilor biletelul de tombola care atesta inscrierea in concurs.

Bilețelele de tombolă vor putea fi acordate împuterniciților sau terțelor persoane desemnate de către clienți pe contractele de Amanet GOLD. Participantii au obligatia sa nu instraineze biletele de tombola pana in momentul extragerii. In cazul in care participantii vor fi desemnati castigatori revendicarea premiilor se va face doar pe baza cartii de identitate si a biletelului de tombola care atesta participarea.

 

Prag SUME Nr bilete acordate
0-20 0
20-50 1
50-100 1
100-300 2
300-500 3
500-1000 4
peste 1000 5

SECȚIUNEA 6. DESCRIEREA SISTEMULUI DE PREMIERE A TOMBOLEI GOLD

Desemnarea câştigătorilor se va realiza in data de 4 a fiecărei luni. În situaţiile în care acestă dată va cadea într-o zi nelucrătoare, extragerea se va amâna pentru următoarea zi lucrătoare. Extragerea câştigătorilor va fi efectuată intr-un singur punct de lucru Amanet Romero, ce va fi anuntat pe Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero/ cu cel putin 4 zile calendaristice inainte de extragere. Extragerea se va realiza electronic, prin intermediul site-ului www.random.org, numai dupa publicarea listei participantilor pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/AmanetGalatiRomero. Site-ul www.random.org va alege aleatoriu cei 10 castigatori. Lista participantilor la tombola va fi publicata in aceiasi zi in care va fi anuntat punctul de lucru unde va avea loc extragerea.

Orice persoana interesata va putea participa la extragere in calitate de martor, cu conditia ca aceasta sa aiba 18 ani impliniti in momentul extragerii.

De asemenea, in cazul in care nicio persoana nu va participa ca martor la extragere, aceasta va fi inregistrata pe suport video si va putea fi pusa la dispozitia oricarei persoane interesate numai dupa trimiterea unei solicitari scrise pe adresa de email anipricop@romero.ro sau la sediul Organizatorului din Galati, Bd. Traian vuia, nr. 8, bl. L5, ap. 23.

O persoană are dreptul să participe la tombola de mai multe ori pe durata desfăşurării acesteia, dar poate câştiga doar un singur premiu in luna respectiva.

Conditiile de acordare a premiilor:

  • Castigatorii pot revendica premiile numai de la sediul Organizatorului din Galati, Bd. Traian vuia, nr. 8, bl. L5, ap. 23 dacă achită impozitul aferent câștigului, respectiv 16% la valoarea de pe factură a lingoului câștigat, în maxim 30 zile calendaristice de la câștigarea premiului;
  • Pentru a putea revendica premiul este necesara prezentarea actului de identitate si a biletelul de tombola acordat in momentul prelungirii sau achitarii contractelor de Amanet Gold

Lista lunara cu castigatorii tombolei GOLD va fi publicata pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero iar castigatorii vor fi contactati telefonic de catre personalul SC ROMERO 26 IFN SRL. Organizatorul nu va putea fi tras la raspundere pentru situatiile in care castigatorii nu vor putea fi contactati telefonic, datorita contactelor lipsa sau introduse eronat in baza de date.

SECȚIUNEA 7. PREMIILE TOMBOLEIPremiile acordate in cadrul tombolei GOLD consta in 10 de lingouri din aur, 24 carate, fiecare avand greutatea de 5 grame. Valoarea totala a premiilor lunare este de aproximativ 9150 lei si poate suferi modificari in functie de fluctuatia pretului aurului la bursa.

SECȚIUNEA 8. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal), cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații fiscale sau de oricare altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

SECȚIUNEA 9. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Tombolă se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

SECȚIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA TOMBOLEI

Tombola va putea fi prelungită peste termenul inițial sau întreruptă ori încetată înainte de termen în caz de forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa de a continua prezenta Tombolă, sau în cazul în care Organizatorul va decide în acest sens, cu obligația acestuia de a respecta procedura stabilită la Secțiunea 12 din prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii nr. 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

Prin simpla participare la Tombolă, participantul este de acord ca datele sale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru transmiterea de noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing, precum și în cadrul prezentei Tombole. Prin acceptarea premiului tombolei, câștigătorii premiilor sunt de acord ca imaginea lor sa fie folosita in promoții, mesaje publicitare și de marketing pe care le va desfasura SC ROMERO 26 IFN S.R.L cu privire la TOMBOLA GOLD.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul este întocmit și afișat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero, pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit gratuit, la cererea expresă a solicitantului in oricare din punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/AmanetRomero

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 13. DREPTURILE DE FOLOSIRE ȘI PROPRIETATEA SISTEMULUI DE PREMIERE

Această metodă de promovare și de premiere este unică și toate drepturile de folosire aparțin lui S.C. ROMERO 26 IFN S.R.L. care este proprietarul metodei. SC ROMERO 26 IFN SRL are dreptul să folosească în mod gratuit această metodă de promovare.

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

Suna Linia Verde