REGULAMENTUL CAMPANIEI „Primesti o Bere” - Amanet Romero Galati

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Primesti o Bere”

  

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale „Primesti o Bere” este Societatea SC ROMERO 26 IFN SRL, cu sediul în GALATI, STR TRAIAN VUIA, NR 8,  BL . L5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Galati sub nr. J17/1069/2009, CUI RO26099693 din data de 14.10.2009, reprezentata legal de Director General Olesea Duman, denumita in continuare “Organizator”,.

 

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura doar in BRAILA, exclusiv in punctele de lucru. Campania se adreseaza tuturor celor care sunt clienti ai serviciilor de amanet pentru Romero. Premiul campaniei este precizat la Sectiunea 6 din prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii de la Amanet Romero beneficiaza de campania „Primesti o Bere”, asa cum acesta este identificata in Sectiunea  6 din Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania se deruleaza in perioada 25.02.2022 – 25.03.2022 ora 00:00:00 şi este valabila doar pentru orasul Braila.

4.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://romero.ro/regulamente-romero.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul campaniei „Primesti o Bere” este adresat persoanelor fizice si persoanelor juridice care sunt clienti pentru serviciile de Amanet la Romero, conform procedurii explicate in detaliu la Sectiunea 7 si sectiunea 4 din prezentul Regulament.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, care au domiciliul in Braila.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMII

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile unei doze cu bere, care este primita de catre fiecare client care aface o operatiune la Amanet Romero

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In vederea accesarii beneficiului „Primesti o Bere” participantul trebuie sa:

– aiba minim 18 ani,

– faca o operatiune la Amanet Romero,

– se ofera o singura bere/ client pe durata campaniei din prezentul regulament.

 

SECTIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

SECTIUNEA 9. DIVERSE

Avand in vedere cele mentionate, incepand cu data de 25.03. 2022, regulamentul  campaniei „Primesti o Bere”  isi va inceta efectele.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica, prin act aditional, acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://romero.ro/regulamente-romero,

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://romero.ro/regulamente

  SECTIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul se obligă să furnizeze informațiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și să prelucreze datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Tombolă în scopul prezentei Tombole și în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Ca atare, Organizatorul, Agenția de Publicitate și subcontractanții acesteia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale (după caz, data și locul nașterii, semnatura, numarul de telefon, e-mailul, adresa, imaginea, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate/pașaport) ale participanților și câștigătorilor la prezenta Tombolă și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și legislației în vigoare.

Participanții la Tombolă, în calitate de persoane vizate au conform Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), următoarele drepturi: dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea, prelucrarilor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la stergere, dreptul de a face plangere la ANSPDCP, dreptul de a nu face obiectul unei decizii automatizate cu efect juridic.

Participanții la Tombolă își pot exercita drepturile privind protecția datelor cu caracter personal în scris, la adresa SC Romero 26 IFN S.R.L. menționată în Secțiunea 1 a prezentului Regulament sau la adresa de e-mail dpo@romero.ro. Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0236416772.

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul este întocmit și afișat pe site–ul web al Organizatorului, www.romero.ro/regulamente, pe toată durata Tombolei.

Regulamentul poate fi oferit la cererea expresă a solicitantului la punctele de lucru ale Organizatorului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după ce anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări a fost publicat pe site–ul web al Organizatorului.

Orice modificare a regulilor de participare la Tombolă, a mecanismului Tombolei sau a perioadei de validitate vor fi evidențiate într–un act adițional și publicate pe site–ul web al Organizatorului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

Participarea la această tombolă implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

ORGANIZATOR

SC ROMERO 26 IFN SRL

 

Olesea Duman

Director General

Suna Linia Verde